مرکز پژوهش هاي مجلس:‏ نزول رتبه جهاني اقتصاد ايران به جايگاه هشتاد و دوم در شاخص رقابت پذيري

گروه توسعه: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با استناد به گزارش ساليانه مجمع جهاني اقتصاد، جايگاه رقابت پذيري را در اقتصاد ايران مورد کنکاش قرار داد و تاکيد کرد که ايران رتبه هشتاد و دوم را در رقابت پذيري کسب کرده است که بيانگر نزول رتبه ايران است.‏
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي اعلام کرد: مفهوم رقابت پذيري ناظر بر بهره وري متوسط و رشدهاي مستمر اقتصادهاي ملي است.‏
بنابراين هرچند چرخه هاي تجاري بر جنبه هاي رشد کوتاه مدت کشورها تاثيرگذار است که مصداق آن رکود اقتصاد جهاني است، ولي اين چرخه هاي تجاري نبايد بر جنبه هاي رقابت پذيري و محرک هاي آن در بلندمدت تاثير بگذارد.‏
براساس اين گزارش از بُعد رقابت پذيري، اقتصاد ايران در مرحله يک به دو يعني بين دو مرحله عامل محور و مبتني بر کارآيي است.‏
همچنين از بُعد شاخص کلي رقابت پذيري جهاني در بازه زماني سال (2013 – 2014) رتبه ايران 82 (امتياز 4.07) اعلام شده است. از ميان 148 کشور ايران از بُعد شاخص هاي فرعي رقابت پذيري يعني شاخص نيازهاي اساسي، شاخص ارتقا دهنده کارآيي و شاخص نوآوري – مهارت به ترتيب رتبه 75، 98 و 86 را به خود اختصاص داده است که همه شاخص هاي مذکور نسبت به سال قبل از آن وضعيت بدتري را به تصوير مي کشند.‏
در نهايت در صورتي که بخواهيم از بعد شاخص پايداري تعديل يافته رقابت پذيري جهاني وضعيت ايران از ميان کشورهاي مورد بررسي مقايسه کنيم، امتياز کلي شاخص مذکور 3.8 خواهد بود.‏
اين در حالي است که براي برخي از کشورهاي منتخب نظير مالزي (5.29)، کره جنوبي (4.97)، امارات (5.37)، عربستان سعودي (5.05) و گرجستان (3.80) اعلام شده است لذا سياستگذاران کشور در شرايط کنوني بايد علاوه بر جنبه هاي پايداري رشد به پايداري اقتصادي – اجتماعي نيز توجه داشته باشند و سياست هايي را در جهت بهبود محيط اقتصاد کلان، نوآوري، نابرابري درآمدي، آموزش، رفاه عمومي و غيره اتخاذ کنند.‏
لذا بهبود رتبه هشتاد و دوم و نيل به مراحل بالاتر توسعه حداقل در حد ترکيه يعني مرحله گذار از 2 به 3 مورد تاکيد است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.