مرکز آمار اعلام کرد:‏ نرخ تورم روستايي کشور 28.3 درصد شد

گروه توسعه: مرکز آمار ايران شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در خردادماه سال 1393 بر اساس سال پايه 90 را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم روستايي کشور به 28.3 درصد رسيد.‏

مرکز آمار ايران اعلام کرد: شاخص کل (بر مبناي 100=1390) در خرداد ماه سال 1393 عدد 195.6 را نشان مي دهد که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش داشته است

افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.7 درصد مي باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (16.3) کاهش يافته است.‏
درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم روستايي) در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 28.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1393 (31.1) کاهش يافته است.‏
شاخص گروه عمده خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات در اين ماه به رقم 211.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد کاهش نشان مي دهد. شاخص گروه اصلي خوراکي ها در ماه مورد بررسي به عدد 207.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1 درصد کاهش نشان مي دهد.‏
شاخص گروه اصلي خوراکي ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افزايش نشان مي دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 30.5 درصد است.‏
شاخص گروه عمده خوراکي ها، آشاميدني ها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد افزايش نشان مي دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1393 (35.4) کاهش يافته است.‏
شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات در خردادماه 93 به رقم 184.7 رسيد که 1.5 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي دهد.‏
ميزان افزايش شاخص گروه عمده کالاهاي غيرخوراکي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 26.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه 1393 (27.6) کاهش يافته است.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.