مجلس محل هزينه کرد عوارض نوشيدني‌هاي قندي داخلي و خارجي را تعيين کرد

گروه بازار: مجلس شوراي اسلامي محل هزينه کرد عوارض نوشيدني‌هاي قندي توليد داخل،

توليد مشترک خارجي، خارجي و نوشيدني‌هاي وارداتي را مشخص کرد‎.‎
بر اساس حکم مجلس منابع حاصل از عوارض ناشي از نوشيدني‌هاي قندي توليد داخل، توليد مشترک خارجي، خارجي و نوشيدني‌هاي وارداتي به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و طي رديفي که در قانون بودجه مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيات وزيران به منظور پيشگيري، آموزش، تغيير سبک زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و يبماران قلبي و عروقي، کمک به تشکل‌هاي غير دولتي ذيربط، پيشگيري از بيماري‌هاي مشترک دام و انسان، توسعه، تکميل و تجهيز اماکن ورزشي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و روستاها هزينه مي‌شود‎.‎
به منظور ارتقاء سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانيات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشي سيگار اقدام مي‌شود. درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز و طي رديفي که در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب دولت به منظور کاهش مصرف دخانيات و آموزش، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگاني در مدارس در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار مي‌گيرد‎.‎‏ از 194 نماينده حاضر در جلسه 138 نفر با اين پيشنهاد موافقت کردند‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.