ماهیت قدرت نرم و گستره عملکرد آن

علیرضا ورچه-گروه فرهنگی

« دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و پرونده هسته ای» عنوان کتابی است که به قلم دکتر افشین زرگر استاد روابط بین‌الملل و سمانه پوریعقوبی کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در تابستان ۱۳۹۶ منتشر شد. نویسندگان کتاب با ترسیم اهمیت دیپلماسی رسانه‌ای  و ضرورت به کارگیری آن در روابط بین‌الملل و سیاست خارجی در پی‌آن هستند تا با ارزیابی عملکرد دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران نسبت به چگونگی و میزان بهره‌گیری ظرفیت رسانه‌ای از سوی دستگاه سیاست خارجی در طول شکل‌گیری و طرح پرونده هسته‌ای و بحرانی شدن آن از سوی چند کشور مذاکره کننده به عنوان ابزار اصلی قدرت نرم مشخص و نقش کلیدی و تاثیر گذار، رسانه ها را در عرصه روند و تحولات حاصل از مذاکرات بررسی کنند. این اثر با رویکرد شناسایی قدرت رسانه‌ها و تاثیر آن بر کنش جامعه بین‌الملل و افکار عمومی جهان به ویژه در قبال پرونده هسته‌ای در پنج فصل تالیف و تدوین شده است.

اشاره به برخی از نظریه‌های مطرح حوره روابط بین‌الملل و ارتباطات و انطباق مشهود آنها در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از ویژگی های فصل اول این اثر است. فصل دوم با اختصاص به شناخت قدرت نرم و شاخصه های آن در سیاست خارجی، آثار کاربردی قدرت نرم در جهان امروز، قابلیت شکل دادن به جوامع و افکار عمومی، ماهیت قدرت نرم و گستره عملکرد آن تاکید دارد و در ادامه با معرفی عنصر رسانه به عنوان یکی از عوامل قدرت نرم، تاثیر رسانه­ها را در جریان­سازی و گفتمان سازی روابط دیپلماتیک میان دولت­ها در عصر بی سرزمینی سوار بر خاصیت امواج و پیام را اجتناب ناپذیر می داند. فصل سوم مشتمل بر شرح علل و چگونگی شکل‌گیری بحران هسته ای ایران، ابعاد حقوقی و سیاسی، ماهیت و ساختار پرونده هسته‌ای است. کنشگران داخلی و خارجی،  فراز و فرود ها و روند مذاکرات در دوره ها و دولت های مختلف جمهوری اسلامی، ارزیابی هزینه های ایران در مواجهه با اعمال تحریم ها به ویژه تحریم های تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اهمیت مادی و غیرمادی توان‎مندی هسته‌ای و پرسنیژجمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان از مباحث این فصل است. چهارمین فصل کتاب دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و پرونده هسته ای  با محوریت واکاوی مواضع، اصول راهبردی و خطوط قرمز ایران در قبال پرونده هسته‌ای ، جایگاه دیپلماسی رسانه‌ای در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری اسلامی،  واکنش رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری به ویژه صدا و سیما به اهمیت بحران هسته ای و میزان توان مقابله با جنگ نرم با استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای تدوین شده است. فصل پنجم ارزیابی عملکرد دیپلماسی رسانه‌ای در تامین منافع ایران و چگونگی مدیریت بحران هسته‌ای را در نظر دارد. سپس مباحثی چون وحدت ملی، همبستگی و یکپارچگی آحاد جامعه ، نقش رسانه ها در تهییج افکار عمومی داخلی و خارجی و چگونگی مقابله با موج ایران هراسی را مطرح می‌کند.دیپلماسی رسانه‌ای و برجسته سازی آن به عنوان پشتوانه‌ای برای گروه های مذاکره کننده و نقش این گونه دیپلماسی در مدیریت بحران و کاهش تنش‌ها و منازعات از دیگر موضوعات مهمی است که در فصل پایانی این اثر مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.