فروریزش بزرگ در راه است

مهدی مطهرنیا- آینده پژوه سیاسی، اجتماعی-جامعه ایران در آستانه تحول عظیمی قرار دارد.

 

نظریه اتاق شیشه‌ای در سال۲۰۱۰  مطرح شد و در سال۲۰۱۵ جهان در آستانه ورود به گوی بلورین قرار گرفت و اکنون فروریزش این مکعب درحال تکمیل است.

فروریزش ابعادگوناگون فاصله‌ها؛ که باید از آن تحت عنوان مکعب مرگ فاصله‌ها نام برد. فاصله‌های زمانی، مکانی  فروریخته است. به زودی  فروریزش بزرگ زبانی رخ خواهد داد عاملیت انسانی برداشته خواهد شد و دستگاه‌های بزرگی که بشریت در چار چوب عقل و خرد خود باز آفریده، موجب خواهد شد عاملیت انسانی در ترجمه زبان‌ها به یکدیگر از بین رفته و کاملا از میان برداشته شود.

زبان‌های زنده دنیا در سال‌های آتی در آنِ واحد به یکدیگر ترجمه خواهند شد. این فرو ریزش بزرگ انقلابی بزرگ را در پی‌خواهد داشت. فاصله‌های جسمی، سنی و حتی جنسیتی به زودی در روندهای جهانی برداشته خواهند شد و این بعد دیگری از مرگ فاصله‌ها از این فروریزش بزرگ مکعب را شکل خواهد داد.

در مرحله بعدی شاهد ایجاد فضایی خواهیم بود که ارتباطات از طریق اعجاب‌آور فرکانس‌های مغزی صورت خواهد گرفت و این روند نیز در آینده جهان باید مورد توجه قرار بگیرد حال پرسش این است در جهانی این‌گونه شتاب‌ناک به سوی گوی بلورین که این‌گونه عناصر جهان موجود را افزایش می‌بخشد در حرکت است، می‌توان صداهای گوناگون را نشنید و صدایی واحد را بر صداهای متعدد تحمیل کرد.

باید به این نکته اندیشید که آینده جهان با مازاد نشانگان و بحران مازاد نشانگان رو به‌رو خواهد بود. هیچ فردی نمی‌تواند گزاره‌های خود را به صورت واحد بر لوح اذهان مردم بنشاند. بدون این‌که در کنار مردم و با مردم حرکت کند.

این معنا گریزناپذیر است و اگر دموکراسی در گذشته یک فرهنگ بود، اکنون در چارچوب گذار از اتاق شیشه‌ای به گوی بلورین در حال تبدیل به یک ساختار است تا افرادی که اقتدار طلب هستند و خواهان مرکزیت مقتدرانه بر گزاره‌های خود نیز هستند، نتوانند نقشی ایفا کنند.

این موضوع گریز ناپذیر است. لذا دموکراسی در حال تبدیل از یک فرهنگ به ساختاری معنادار در جهان امروز به واسطه رشد فن‌آوری‌های ارتباطی در حال تبدیل است و دیر یا زود این گوی بلورین نیز بیشتر از گذشته شاهد فضای دموکراتیک در جهان و ایجاد فضای آزاد خواهد بود و زمانی که انتقال آزاد اطلاعات نهادینه شود، به هیچ وجه نمی‌توان صداهای مردم را نشنید چون این صداها چنان بلند خواهد بود که صداهای دیگر را در درون خود فروخواهد ریخت.

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.