فرشاد مومنی در نشست مدیریت شهری و آینده کلانشهرهای ایران هشدار داد: وجود چشم اندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور

 

 

رویا ایلکا

بخش اول

 نشست مدیریت شهری و آینده کلانشهرهای ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نشست این هفته موسسه دین و اقتصاد با موضوع مدیریت شهری و آینده کلانشهرها در ایران باحضور فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و ناصر ذاکری اقتصاددان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در این نشست فرشاد مومنی با بیان اینکه طی سال های اخیر توجه به مسائل حیطه اقتصاد و مدیریت شهری ضرورت بیشتری یافته است،گفت: پیش بینی می شود که اهمیت این مسائل درآینده بسیار بیشتر از امروز باشد.

وی ادامه داد: اگر به شکل تاریخی به این مسئله بنگریم،خواهیم دید که مدیریت شهری درگام های آغازین بیشتر برروی ارائه سلسله خدمات و اداره امور شهر متمرکز بود اما بعدها نگاه تغییر کرد و به مدیریت شهری تا حد دولت محلی توجه شد.

مومنی با بیان اینکه بخش بزرگی از مطالعات آینده شناختی درباره قرن بیست و یکم  نشان می دهد که بحث از یک بازآرایی بنیادی وظایف و مسئولیت ها بین کلانشهرها و مدیریت توسعه ملی وجود دارد،گفت: مطالعات جامعه شناختی نیز حکایت از آن دارد که بخش های دائما رو به افزایشی از مسئولیت های دولت ملی به مدیریت کلانشهرها واگذار می شود و دولت ملی به تدریج و به صورت فزآینده و به شکل انحصاری فقط به مسائل راهبردی  خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: اگر برخورد فعال، عالمانه و آسیب شناسانه از واقعیت های مدیریت شهری داشته باشیم می توانیم ظرفیت هایی آزاد کنیم که در خدمت توسعه ملی قرار گیرد درغیر این صورت این سهل انگاری ها تبدیل به کانونی برای بحران های کوچک و بزرگ می شود.

مومنی ادامه داد: از سوی دیگر این واقعیت وجود دارد که در قرن ۲۱ عموم پیش بینی ها حکایت از وضعیت پارادوکسیکال دارد که چه در سطح مدیریت ملی و کلان شهرها با ابعاد وسیعی از مسئولیت ها رو به رو هستیم و تامین مالی آنها با دشواری های زیادی رو به روست که طبیعتا برای کشورهای در حال توسعه این مسئله حادتر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در ایران علائمی نشان دهنده چشم اندازهای نگران کننده در وضعیت مالی کشور است چه در مقیاس دولت ملی و چه کلان شهرها.

ادامه دارد…

نظرات شما

×

Comments are closed.