صنعت رکورددار دريافت منابع

قرارداد 47 هزار ميليارد ريالي صندوق توسعه با بانک‌ها در سال 92‏

کل قرار‌داد ريالي صندوق توسعه ملي در سال گذشته به حدود 47 هزار ميليارد ريال رسيد و بين صنعت و معدن و کشاورزي توزيع شد‎.‎
طبق بند 1-5 و 2-5 قوانين بودجه سال 1391 و 1392 کشور، 10 درصد از منابع ناشي از اجراي قانون در اين سالها(از صندوق توسعه ملي) به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي به طرح هاي ارائه شده بخش هاي غيردولتي در بخش آب، کشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي و 10 درصد به بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناي ساخت اختصاص مي يابد‎.‎
اين در حالي است که صندوق توسعه ملي در راستاي اجراي تکاليف قانون بودجه 1392 و در چارچوب اصول تعيين شده در “نظام‌نامه ضوابط و شرايط تسهيلات ريالي” نسبت به عقد قرار‌داد عامليت ريالي با 11 بانک دولتي و غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي اقدام کرده است. به طوري که حجم قرار‌دادهاي ريالي صندوق در سال گذشته حدود 47 هزار ميليارد ريال بود‎.‎
سهم 25 هزار ميلياردي صنعت و معدن از منابه ريالي صندوق توسعه
بنابراين گزارش قرارد‌هاي صندوق توسعه ملي در بخش صنعت، معدن و تجارت به اين ترتيب بوده که با بانک صنعت و معدن 7000، توسعه صادرات 3000، تجارت 3000، صادرات 3000، سپه 3000، ملت 2000، رفاه کارگران 2000 و توسعه تعاون 2000 ميليارد ريال قرار‌داد عامليت امضاء کرده که در مجموع قرار‌دادهاي بخش صنعت و معدن به 25 هزار ميليارد ريال مي‌رسد‎.‎
قرارداد 22 هزار ميليارد ريالي صندوق در بخش کشاورزي
اما قرار‌دادهاي ريالي صندوق توسعه ملي در بخش آب و کشاورزي به گونه‌اي بوده که با بانک کشاورزي 5000، صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي 4000، سپه 4000، کشاورزي 3000، رفاه کارگران 3000، توسعه تعاون 2000 و پست بانک 1000 ميليارد ريال بوده که در مجموع قرار‌دادهاي آب و کشاورزي را به 22هزار ميليارد ريال مي‌رساند‎.‎
توزيع تسهيلات ريالي مصوب به تفکيک بخش هاي اقتصادي
اما بنابر گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي در سال گذشته توزيع تسهيلات ريالي به تفکيک بخش‌هاي اقتصادي به نحوي بوده که بخش صنعت و معدن بيشترين سهم اعتبارات ريالي صندوق را به خود اختصاص داده است‎.‎
اين در حالي است که دريافتي صنعت و معدن از بيش از 25 هزار و 793 ميليون ريال حدود 13 هزار و 899 ميليارد ريال بوده است‎.‎
در عين حال که بخش آب و کشاورزي از مصوب 10 هزار و 657 ميليارد ريالي حدود 5085 ميليارد ريال همچنين صنايع تبديلي و تکميلي از رقم مصوب7326 ميليارد ريالي بيش از 4212 ميليارد ريال دريافتي داشته‌اند‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.