رقابت جديدي در اين دوره انتخابات در حال شكل گيري است

رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران:‏

رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران با اشاره به فضاي مثبت و متفاوت در جريان انتخابات پيش روي اتاق نسبت به ثبت ركوردي جديد در شيوه برگذاري انتخابات ابراز اميدواري كرد.‏
محمدرضا بهزاديان، رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با ايلنا در ارزيابي انتخابات آتي اين اتاق، گفت: از زماني كه تحول خواهان وارد بحث انتخابات اتاق شده اند انتخابات رنگ و انرژي جديدي گرفته است به طوري كه مي بينيم رقابت جديدي در حال شكل گيري و حساسيت هايي بوجود آمده كه اعضا با دقت بيشتري آنها را دنبال مي كنند.‏
وي با اشاره به تفاوت دولت روحاني با دولت هاي گذشته، افزود: اعضا در فضاي مثبت تري نسبت به گذشته فعاليت دارند كه منجر به ايجاد فاز مثبت و مناسبي در انتخابات شده است.‏
بهزاديان تصريح كرد: دولت سعي مي كند كه با بي طرفي نظارت درستي بر انتخابات داشته باشد ضمن اين كه رئيس اين دوره اتاق نيز از اصالت بخش خصوصي برخوردار بوده و تحمل آراي مخالف را دارد كه نحوه انتخاب اعضاي نظارت بر انتخابات دال بر اين مدعاست.‏
وي ادامه داد: نحوه انتخاب ناظرين تفاوت فاحشي با دوره هاي قبلي دارد مثلا در مقطعي اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات از كارمندان در خدمت رئيس اتاق انتخاب مي شدند لذا تمام تلاش شان بر اين بود كه نتيجه انتخابات به جايي ختم شود كه گروه رئيس اكثريت داشته باشد اما از رئيس كنوني اتاق در اين دوره چنين جرياناتي را شاهد نيستيم.‏
رئيس اسبق اتاق بازرگاني ابراز اميدواري كرد: با تلاش دولت و اتاق انتخابات به خوبي برگذار خواهد شد و همچنين شاهد اقبال متقابل فعلان اقتصادي خواهيم بود و براساس اين مهم مي توانيم ركورد جديدي در انتخابات اتاق بازرگاني بر جاي بگذاريم.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.