دومین همایش بین المللی لجستیک برگزار می شود

با هدف بررسی و تبدیل ایران به هاب لجستیکی منطقه؛

گروه امورزیربنایی-دومین همایش بین‌المللی لجستیک و حمل و نقل صادراتی، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت شرکت کشتیرانی و منطقه آزاد بندر انزلی در سوم تیرماه جاری توسط شرکت نمایشگاهی میلاد نور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن خلیج فارس برگزار می شود.

به گزارش جهان اقتصاد، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪی‌های ﻟﺠﺴﺘﻴﮑﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ شبکه های ﮐﺴب ﻮﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ نیز برای بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه کشور در همایش فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ﺑﺎ توجه به ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ، ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ لجستیک ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﮏ باید ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺭﻭش های ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮﺩﻩ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺣﺘـﯽ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑـﺖ ﻣﻴـﺎﻥ ﮐـﺎﻻ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

یکی از مباحث مهم در دومین همایش لجستیک ایران، بررسی ﻧﻘﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ به عنوان ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﺎﺏ ﻟﺠﺴﺘﻴﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ و استفاده ﺍﺯ ﻓﺮﺻـﺘ‌‌ﻬﺎ ﻭ ﻧﻘـﺎﻁ ﻗـﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ خواهد بود.

این گزارش می افزاید: ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ دلیل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍین ﺮﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴـﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﻳﻠﯽ، ﺟﺎﺩه اﻱ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﻭ ﺑـﺎﻭﺭ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ شده ﺍﺳﺖ.

علاقمندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همایش و ثبت نام در دومین همایش بین المللی لجستیک و حمل و نقل صادراتی تا پایان وقت اداری روز شنبه دوم تیرماه جاری می توانند به نشانی www.exportrans.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۱۹۸۴ تماس حاصل کنند.

نظرات شما

×

Comments are closed.