درنشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد مطرح شد: اقدامات دولت در حوزه ارز مورد تایید کمیسیون اقتصادی مجلس است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز کمیسیون با حضور کرباسیان گفت: اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به مفهوم کلان مورد تایید است.

به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان بانک مرکزی افزود: اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به مفهوم کلان مورد تایید است، چرا که حداقل بازار رها نشده است، اما باید در حوزه تصمیمات اجرایی بازنگری صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اقداماتی که از سوی دولت درباره ساماندهی بازار ارز گزارش شده بیانگر این است که بخش زیادی از اقدامات خیلی مشخص نیست و کمیسیون اقتصادی نمی تواند بر اساس این گزارش ها نظر خود را ارائه کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: باید بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، گزارش های مکتوبی درخصوص وضعیت ساماندهی بازار ارز ارائه کنند که تاکنون این گزارش به کمیسیون ارسال نشده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: البته توافق شده که وزارتخانه های اقتصاد و صنعت این مهم را انجام دهند تا تحلیل درستی متناسب با اطلاعات دقیق صورت بگیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نظر ما اشکالات جدی درخصوص ساماندهی بازار ارز وجود دارد و بیان عدد ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار مغایر با قانون نرخ ارز شناور مدیریت شده می باشد و از نظر فنی قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمی در این خصوص افزود: وقتی نرخ های ارز بالاتری در اقتصاد کشور وجود دارد، برای مدیریت بازار، حتی اگر هدفگذاری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی شده باشد، باید اعداد تعیین شده از عدد بالا با ساز و کار مدیریت عرضه و تقاضا به عدد مطلوب تعدیل شود و اینگونه نباشد که از عدد پایین که تقاضای ارز را تحریک می کند، قیمت و مسیر حرکتی در بازار ارز را مدیریت کرد، بنابراین به دلیل اشکالات درخصوص اجرای طرح ساماندهی ارز اظهارنظر درخصوص ابعاد ساماندهی بازار مشخص نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی این بانک تاکنون جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بازار ارز را ارائه نکرده اند و در این خصوص نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهوری درباره عدم همکاری بانک مرکزی به دلیل عدم ارائه برنامه جامع ساماندهی بازار ارز تقدیم می شود.
پورابراهیمی افزود: این نگرانی وجود دارد که عدم حضور رئیس بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی بابت عدم اشراف وی بر برنامه جامع ساماندهی بازار ارز از سوی تیم اقتصادی دولت باشد، چرا که فکر می کنم بانک مرکزی خود حلقه مفقوده جریان تصمیمات ارزی است و از نظر ما این موضوع صحیح نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر حدس ما مبنی بر اینکه بانک مرکزی در جریان برنامه جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز نیست، درست باشد، دیگر طرف ما برای بررسی مسائل ارزی بانک مرکزی نخواهد بود و باید در این موضوع با رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت تصمیم گیری صورت بگیرد.
پورابراهیمی با اشاره به صحبت های خود با رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس بیان کرد: این برداشت وجود دارد که بخشی از اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز مورد تایید این بانک نیست، بنابراین با تناقض در رفتار نمی توان تصمیم کارشناسی اتخاذ کرد که قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اقدامات دولت در حوزه ساماندهی بازار ارز به مفهوم کلان مورد تایید است، چرا که حداقل بازار رها نشده است، اما باید در حوزه تصمیمات اجرایی بازنگری صورت بگیرد.

پورابراهیمی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید به مسائل توجه جدی کند، به طور مثال حذف صرافی ها یک خطای راهبردی محسوب می شود چرا که در طول تحریم ها از مسیر صرافی ها، سازوکار برای نقل و انتقال وجوه ارزی فراهم شد، البته ساماندهی صرافی ها یک ضرورت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: الزاماتی که درخصوص پیمان سپاری ارزی مطرح شده، نیز مهم است، در حوزه صادرات حدود ۷۰ درصد منابع صادراتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است، به طور مثال صددرصد منابع حاصل از صادرات نفت در اختیار دولت بوده و حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در اختیار دولت و مابقی صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام می شود که در این راستا در طرح دوفوریتی مجلس درباره ساماندهی بازار ارز به مشوق های صادراتی توجه شده است.
پورابراهیمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت ابزارها از طریق ایجاد بازار متشکل نکته مهمی است و سنگ زیربنای تصمیمات برای ساماندهی بازار ارز محسوب می شود که تمامی اطلاعات در آن شفاف است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بنابراین اگر بازار متشکل ایجاد شود، نقش ابزارها برای کمک به بازار ارز تاثیرگذار است، به طور مثال در حوزه مبادلات ارزی به قراردادهای آتی ارز نیازمندیم، یا اینکه امکان استفاده از سلف ارزی وجود دارد.
این نماینده مجلس افزود: علیرغم اشکالات اساسی و وجود مشکل در اجرای تصمیمات ارزی دولت، اما اقدامات مثبتی نیز صورت گرفته که می توان با ایجاد حساب های ارزی با ضمانت بانک مرکزی اشاره کرد به نحوی که امکان جذب ارز توسط بانک ها را فراهم می کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: درخصوص مدیریت و خروج سرمایه از کشور دغدغه وجود دارد، چرا که سوءمدیریت در بانک مرکزی و عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باعث خروج بخشی از ارز شده، اما اینکه در مدت اخیر با اقداماتی از خروج ارز جلوگیری شد نکته مثبتی است، علاوه بر این کارها، باید به مدیریت واردات نیز توجه شود که در این خصوص توافقاتی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بخشی از اقدامات دولت در راستای ساماندهی بازار ارز مورد قبول است، اما از تصمیماتی که به موضوع ایجاد بازار متشکل ارتباط دارد غفلت شده است و تلاش می شود تا پایان هفته جاری اطلاعات مجموعه های دولتی درخصوص بازار ارز اخذ شود تا کمیسیون به جمع بندی دست یابد.
پورابراهیمی یادآور شد: ابتدای هفته آینده نیز نشست مشترکی بین کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان دولت درخصوص بازار ارز برگزار می شود و گزارش نهایی این کمیسیون درباره بررسی بازار ارز در صورت هماهنگی با هیات رئیسه مجلس در صحن علنی برگزار می شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این گزارش در بردارنده اقدامات مثبت دولت در حوزه بازار ارزی و همچنین اقدامات اصلاحی است همچنین نکاتی درخصوص ممانعت از برخی اقدامات در آن لحاظ می شود و پیشنهادات مربوطه نیز بیان خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص مسائل بازار ارز بعد از قرائت گزارش این کمیسیون در صحن علنی در کمیسیون صورت خواهد گرفت و در صورت لزوم نیاز به تمکین دولت به اتخاذ تصمیمات در حوزه بازار ارز، طرح دوفوریت مجلس در این خصوص به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

همچنین مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در در این نشست با بیان مطلب اینکه در دولت یازدهم، کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد جلسات تخصصی متعددی در حوزه‌ لوایح و طرح‌های مشترک برگزار کرده است،گفت: با تعامل و همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی مراحل بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در حال اتمام است و این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود. همچنین لوایح مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صندوق مکانیزه‌های فروش توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

کرباسیان تصریح کرد: در جلسه امروز گزارش عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان‌های تحت نظر این وزارتخانه در سال ۹۶ به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه شد و نقطه نظرات نمایندگان در خصوص گزارش‌های ارائه شده بیان شد.

وی گفت: برای اصلاح امور اقتصادی کشور پیشنهادات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در امور مختلف مانند اصلاح امور ارزی مد نظر قرار گرفته می‌شود.

وزیر اقتصاد در پایان یادآور شد: امیدوارم با تعامل خوبی که بین وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد روند حل مشکلات اقتصادی کشور تسریع یابد.

شایان ذکر است در این جلسه، در خصوص مباحث روز اقتصادی، و برنامه هایی در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشور و استمرار تعامل و همکاری بیشتر بین کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بحث و گفتگو شد.

نظرات شما

×

Comments are closed.