درختان ولیعصر را دریابیم

اصغر مرادی- کارشناس اداره کل مالی و اموال شهرداری تهران

سالهای گذشته وقتی تصمیم به قدم زدن در خیابان ولیعصر می گرفتید، بیشترین چیزی که مشاهده می شد درختان بلند و سر به فلک کشیده بود که نه تنها روح انسان را تازه می کرد، بلکه هر نفر از مزیت های فراوان دیگری بهره مند می شد. چند سالی است که می بینیم درختان خیابان ولیعصر قطع می شوند و جایشان را به هیچ واگذار می کنند. شاید امروز که از این خیابان عبور می کنیم متوجه تفاوت های جدی آن با سالهای گذشته نشویم اما بهتر است این موضوع را گوشزد کنیم که زمانی کم آب تر شدن دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته اش کسی و یا چیزی را تهدید نمی کرد، اما بی توجهی به آن و فکر نکردن به مشکلاتی که می تواند در آینده معضلاتی را به وجود آورد باعث شد تا امروز به یک بحران ملی تبدیل شود. شاید اگر امروز بگوییم که ممکن است روزی برسد که قطع درختان خیابان ولیعصر به یک دغدغه اصلی برای شهر تهران تبدیل شود عده ای آن را به سخره بگیرند اما بهتر است از تاریخ نه چندان دورمان درس بگیریم و ببینیم که عده ای نیز در گذشته مشکلات امروز را گوشزد می کردند و عده ای دیگر آنها را به سخره می گرفتند. امکان دارد عده ای نیز به حق مدعی شوند و این نکته را بگویند که تعدادی از درختان این خیابان بزرگ مزاحمت برای کسبه ایجاد کرده و در مواقع حساس از جمله طوفان شدید که یکی دوبار درر پنج سال گذشته شاهد آن بودیم برای کسانی که در آن مناطق کسبی داردند مشکل آفرین شده است و یا این نکته را نیز اشاره کنندکه عمر برخی از آنها به اتمام رسیده و وجود آنها سودی برای شهر ندارند. ما هم به تذکرات این چنینی احترام می گذاریم و تا حدود بسیار زیادی با این دسته از افراد موافقت می کنیم اما می توانیم سوالی بپرسیم که وقتی این اتفاقات در چند سال گذشته افتاد، چه فکری برای آینده کردیم و یا این را نیز بگوییم که متوجه شدن تمام شدن عمر تعدادی از آنها چه فکری را برای جبران وجود آنها به ذهن ما رساند؟ آیا خیابان ولیعصر را به حال خود واگذار کرده ایم و زمانی که طوفانی می وزد، منتظر نشسته ایم تا جان یک درخت را بستانیم؟ چقدر جلسه و یا اتاق فکر گذاشته ایم تا ببینیم چه باید کرد؟ چه کاری می توانیم برای جبران آنها انجام دهیم تا در آینده شهروندان تهرانی مانند ساکنان ارومیه امروز نشوند؟ به نظر می رسد که هنوز هم دیر نیست. می توان جلسات متعدد گذاشت و از نخبگان و افراد فعال در محیط زیست استفاده کرد تا به یک راهکار مشترک و جامع برسیم. در اخر این مورد را هم باید اضافه کرد که با قطع درختی در این خیابان باید به این فکر باشیم که چند درخت دیگر علاوه برخیابان ولیعصر در مکان های دیگر این شهر بکاریم تا نه تنها شاهد کمبود درختان در پایتخت نباشیم بلکه رشد تهداد درختان را در آینده ببینیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.