تامین گاز نیروگاه‌ها، مصرف گازوئیل و مازوت را کاهش داد

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی می گوید: امسال ۶٫۶ درصد نسبت به پارسال گاز بیشتری به نیروگاه های حرارتی تحویل داده شد که به دنبال آن، مصرف گازوئیل و مازوت در این نیروگاه ها به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد کاهش یافت.به‌گزارش وزارت نیرو، «عبدالرسول پیشاهنگ» اضافه کرد: پارسال ۹۵٫۵ درصد از سوخت نیروگاه های حرارتی را گاز، ۲٫۱۸ درصد از آن را گازوییل و ۲٫۳۲ درصد از آن را مازوت تشکیل می داد.وی ادامه داد: ایران از نظر ظرفیت تولید برق در رتبه نخست خاورمیانه و رتبه چهاردهم دنیا قرار دارد.معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در مورد داخلی سازی در نیروگاه ها نیز گفت: هم اکنون۹۰ درصد از تجهیزات نیروگاهی کشور ساخت داخل است.به گفته معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، سه دسته نیروگاه دولتی، بخش خصوصی و دولتی‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در کشور وجود دارد که راهبری و برنامه‌ریزی آنها در زمینه های هدایت و سوخت رسانی در دست شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است.پیشاهنگ با بیان اینکه آمادگی و برنامه ریزی برای تابستان سال آینده از ۱۵ شهریور ماه امسال آغاز شده است، گفت: امیدواریم این تعمیرات را تا خرداد سال آینده به پایان برسانیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.