تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر وضعیت اشتغال

۱۳۹۶/۰۶/۲۲

احسان اسدی-گروه زندگی

ارزش سرمایه گذاری بر نیروی انسانی موجب اهمیت ویژه ای برای آموزش گردیده و بالاترین نتایج از این رهگذر حاصل شده است . کشورهای پیشرفته جهان همه ساله هزینه های هنگفتی در این راه صرف می کنند . از سوی دیگر پژوهشگران علوم انسانی معتقدند که انسان ها ذاتاً چندان تفاوتی از نظر توانایی با یکدیگر ندارند ، پس تفاوت آنها از نظر برخورداری از نعمت های طبیعی و اجتماعی ، نتیجه تربیت و آموزش و به طور کلی منتج از میزان پیشرفتگی یا عقب ماندگی
اجتماعی شان است .

مجهز شدن به علم و تکنولوژی نو ، انسان را از یوغ کارهای طاقت فرسا و زمان بر ، رها ساخته و امکان فراعت و رشد شخصیت همه جانبه وی را فراهم می سازد .

آموزش فنی و حرفه ای در گذشته به ویژه در ایران جایگاه قابل اعتنایی در سیاست کلی آموزش کشور نداشت اما مجموعه عوامل فوق در برنامه ریزی های آموزشی کشورمان تأثیر بسزایی داشته است و همین امر سبب گشته تا این نظام آموزشی به منظور اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه کارآموز در ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی ، اهمیت ویژه ای را برای شاخه فنی و حرفه ای قائل شده باشد . هدف اصلی این دوره ها این است که بیشتر جوانان را برای ورود به بازار کار یعنی محیط حرفه ها و شغل ها به شیوه های عملی و موثر آماده کند ، یعنی تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر ، ماهر و استادکاری و بررسی بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات است .

از دیگر جنبه های اثربخشی آموزش های سازمان ، میزان مهارت منطبق با نیازهای بازار کار می باشد . این که افراد آموزش دیده در محیط مورد نظر توان بکارگیری مهارتی را که در طی دوره آموزشی کسب نموده اند برای پاسخگویی به نیازهای بازار داشته باشند به طوری که کارگران مهارت دیده به نسبت کارگران فاقد مهارت در تطبیق خویش با نیاز بازار کار موفق تر بودند و بیشتر موجبات رضایت کارفرمای خود را فراهم نموده بودند .

افراد مهارت دیده در محیط کار با ارائه مهارت ، توان و تسلط در انجام کار ، میزان مقبولیت لازم را در بین کارگران فاقد مهارت ایجاد نموده اند ، به طوری که کارگران تجربی کار نیز ، داوطلب شرکت در دوره های آموزشی شده اند .

همچنین کارفرمایان و استادکاران در جذب و بکارگیری افراد مهارت دیده در محیط کاری خود تمایل بیشتری را نشان داده اند . با توجه به مطالب فوق ، تربیت و آموزش نیروهای جوان و کارجویان از وظایف سازمان فنی و حرفه ای می باشد با این هدف که فعالیت های اقتصادی استان به ویژه در سطح واحدهای صنعتی و کارگاههای کوچک و فعالیت های مختلف در زمینه های کشاورزی ، صنعت و خدمات به سمت تأمین نیازهای جامعه سوق داده شود . بنابراین پرداختن به نقش سازمان فنی و حرفه ای استان ها در موثر بودن آموزشهای ارائه شده توسط آن در ایجاد اشتغال برای آموزش دیدگان و افزایش اشتغال امری ضروری می باشد .

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.