ايران در جستجوي نفت در خزر

معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران با اشاره به آمادگي شرکت هاي روسي و سوئدي براي حفاري در خزر، گفت: شرکت ملي نفت از مشارکت شرکت هاي خارجي توانمند براي حفاري در آبهاي عميق مانند درياي خزر استقبال مي کند‎.‎
عبدالرضا اسدي روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: ايران کارهاي خوبي را براي اکتشاف در درياي خزر انجام داده، اما براي تسريع در توسعه ميادين اين منطقه، از همکاري شرکت هاي معتبر و صاحب تجربه استقبال مي کند‎.‎
معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران، افزود: شرکت هاي خارجي علاقه مند به کار در درياي خزر بايد از تجربه کار در آب هاي عميق و توان فني لازم براي فعاليت در اين ميادين برخوردار باشد‎.‎
وي ادامه داد: برخي شرکت هاي روسي و سوئدي براي مشارکت در حفاري در آبهاي خزر اعلام آمادگي کرده اند‎.‎
درياي خزر، منطقه اي غني از منابع هيدروکربوري است و کشورهاي حاشيه اين دريا، در سالهاي گذشته سرمايه گذاري زيادي را براي توسعه ميادين درياي خزر انجام داده اند‎.‎
به دليل برخورداري ايران از منابع غني هيدروکربوري در خليج فارس، خوزستان و مناطق مرکزي، اکتشاف و استخراج در درياي خزر مورد توجه قرار ايران قرار نداشته است، اما در سال هاي اخير وزارت نفت توجه ويژه اي به توسعه ميادين اين منطقه کرده است‎.‎
در ارديبهشت ماه سال 91 حفاري چاه اول اکتشافي ساختار سردار جنگل در درياي خزر پايان يافت و ذخاير نفت درجا 2 ميليارد بشکه برآورد شد که با احتساب ضريب بازيافت 25 درصد، 500 ميليون بشکه آن قابل استحصال است‎.‎
يوسف اعتمادي مدير اکتشاف شرکت نفت خزر در اين خصوص مي گويد: هم اکنون تکنولوژي استحصال نفت از آب هاي عميق در ايران وجود ندارد اما با تکيه بر دانش و توان فني متخصصان داخلي، هيچ چيز غيرممکن نيست‎.‎
وي با اشاره به پيچيدگي هاي کار در دريا به خصوص آب هاي عميق، گفت: استحصال نفت از آب هاي عميق، به مراتب سخت تر و پيچيده تر از توليد از چاههاي خشکي و آب هاي کم عمق مي باشد. با توجه به نبود تکنولوژي هاي مربوطه در ايران، اين اقدام به مطالعات فراوان و برنامه ريزي هاي گسترده نياز دارد‎.‎
وي با اشاره به پيشروي حفاري در چاه دوم اکتشافي خزر تا عمق 2664 متر، اظهار داشت: پيش بيني مي شود چاه دوم تا عمق 4022 متري طبق برنامه حفاري شود‎.‎
در آن صورت احتمال دستيابي به ذخاير هيدروکربوري جديد در لايه هاي زيرين نيز وجود خواهد داشت‎.‎
شرکت نفت خزر تمام تلاش خود را براي انجام برنامه ريزي مدون به منظور فراهم شدن امکان توليد زودهنگام نفت از ميدان سردارجنگل به کار مي بندد که در آن صورت امکان توليد 15 تا 20 هزار بشکه نفت در روز از اين ميدان طي پنج سال آينده وجود دارد‎. ‎

نظرات شما

×

Comments are closed.