انسجام ملی راه مقابه با ترامپ

۱۳۹۷/۰۲/۲۳

نصرت ا… تاجیک- سفیرسابق ایران درسوریه

ما در مقابل اقدامات ترامپ منفعل نیستیم. ایران بعد از چند ماه پروژه حقوقی و دیپلماتیک خود را ادامه خواهد داد و این موضوع تصویر واضح تری در مورد آینده برجام به تهران ارسال خواهد کرد که ایران در  ماه های آینده به چه سمت و سویی گام بردارد و در زمینه انسجام ملی و هم بستگی داخلی به افزایش مولفه های تقویت کننده  این موضوع بپردازد. زیرا اگر قرار است ما تصمیم بگیریم که مسیری جدید را بپیمایم به طور یقین یکی از مولفه های این تصمیم باید انسجام داخلی باشد و ایران با بسیج نیروهایش روش جدیدی را در اداره جامعه و مشارکت مردم در امور مختلف و اصلاح ساختار اداری به منظور مقابله با فساد را باید در دستور کار قرار دهد. این موارد باعث خواهد شد که ایران در مقابل ترامپ از توان ملی خود به نحو مطلوبی استفاده کند. اینکه چرا ایران باید در مقابل اقدام ترامپ دست به تغییراتی در داخل برای ایجاد  وحدت ملی بیشتر بزند،کاملا مشخص است. زیرا بعد از مشخص شدن سناریوی چند روز پیش ترامپ که به نوعی اعلام جنگ بود، لازم است انسجام ملی تقویت شود. ترامپ اکنون به دنبال ایجاد فشارعمومی بر مردم ایران است تا بتواند از این طریق به دولت در ایران فشار آورد. با وضع این تحریم ها ترامپ به دنبال قطع منابع درآمدی ایران و ایجاد مشکلات اجتماعی است. از این رو انسجام داخلی و حل برخی سلسه مسائل که هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد لازم و ضوروی است. برای نمونه اصلاح ساختار اداری و مبارزه جدی تر با تولید فساد و ایجاد الگوهای جدیدی از مشارکت پذیری مردم می تواند به انسجام بیشتر آحاد ملت ایران بی انجامد. این اقدامات چندان هم سخت نیست با ایجاد یک صدایی در داخل  بین  جناح های سیاسی و دولت می توان انسجام ملی واحدی علیه آمریکا ایجاد کرد. به طور یقین ایحاد این پروژه عملی است و ایران نیز باید به این سمت برای مقابله با ترامپ حرکت کند. اما این واقعیت را باید در نظر گرفت که ایران در طول ۳۸ سال بعد از انقلاب همواره وضعیت فعلی یعنی افزایش  تحریم ها را تجربه کرده است. البته وضع تحریم علیه هرکشوری، سختی به وجود خواهد آورد. اما در حال حاضر ایجاد اجماع جهانی علیه تهران برای آمریکا سخت است. اکنون ترامپ تنهاست و تنها یک سوم مردم آمریکا با خروج آمریکا از برجام موافق بودند. در سطح دو حزب آمریکا نیز مخالفان زیادی با ترامپ در این زمینه وجود دارد. با این وجود ایران در شرایط ویژه ای قرار گرفته و درحال حاضر مذاکرات واقعی ۵+۱ یعنی پنج قدرت جهانی و ایران مفهوم پیدا می کند. ایران باید از تمامی تجربیات مذکراتی قبلی در الگوی مذاکرات خود با اروپا استفاده کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.