انزوای ایران درحمل‌ونقل و ترانزیت محتمل است

رئیس انجمن کشتیرانی درتحلیلی از وضعیت حمل‌ونقل و ترانزیت به وزیر راه و شهرسازی هشدار داد با توجه به سرمایه‌گذاری گسترده کشورهای منطقه در این حوزه اقدامات لازم را برای جلوگیری از انزوای ایران را در دستور کار قرار دهد.

در تحلیل مسعود پله مه از وضعیت حمل و نقل ترانزیت کشور آمده است؛ اگرچه کاهش حمل ونقل داخلی کالا عمدتاً ناشی از رکود و کاهش جابجایی عمـومی زمینـی مسـافر، در نتیجـه ارزان تر بودن سفر با وسایل شخصی است، ولی باتوجه به کاهش یک درصدی ترانزیت در سال ۹۴ نسـبت بـه سـال ۹۳ و کـاهش ۱۱ درصدی از هدف برنامه، باید تحولات منطقه‌ای شامل فعال شدن بندر گوادر پاکستان بـا سـرمایه گـذاری چـین، سـرمایه گـذاری سنگین کشورهای عربی برای انتقال نفت و دیگر کالاها ازطریق راه آهن بـه دریـای سـرخ و کانـال آبـی در دسـت مطالعـه موسوم به سلمان و همچنین تکمیل بندر فاو (عراق) مورد توجه قرار گرفته و ایجاب می‌کند تا راهبردهـا و سیاسـت‌های کشور در ارتباط با حمل ونقل بین المللـی و ترانزیـت بـازبینی، و تکمیـل کریـدورهای ترانزیتـی شـمالی- جنـوبی  (بـه ویـژهراه آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا)، و نیز کریدور شرقی- غربی کشور و روان سازی و رقابت پذیر کردن آنهـا ضـمن تعامل با همسایگان، رفع موانع و مسایل آن مورد بازبینی قرار گیرد.

خط ریلی موسوم به “جاده ابریشم احیا شده” که می تواند ازطریق ایران و یا از مسیر بنادر کشورهای قزاقستان (اکتائو)، ترکمنستان (ترکمن باشـی ) و جمهوری آذربایجان (باکو) تا اروپا امتداد یابد، به راحتی قابلیت تغذیه کشورهای شرق دریای خـزر را مسـتقل از دالانهای ترانزیتی ایران دارد.

کریدور “عبور” که حجـم سرمایه گذاری چین برای ایجاد این دالان ۴۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

۳۴ میلیارد دلار آن در حوزه انرژی، بیش از ۷ میلیارد دلار برای احـداث و بهسـازی خطـوط ریلـی، حـدود ۴ میلیارد دلار برای توسعه و بهبود وضعیت جاده ها و ۷۰۰میلیون دلار برای توسـعه بنـدر گـوادر و گسـترش شـبکه فیبر نوری صرف خواهد شد.

پروژه های ریلی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه با عنـوان‌های “لندبریج” و “اتحـاد ” کـه تـا سـال ۲۰۱۸ مـیلادی سـواحل دریای سرخ را به خلیج فارس و متعاقب آن بنادر صحار و صلاله عمان را در حاشیه اقیانوس هند به اردن و در نهایت بـه سواحل مدیترانه وصل می کند. حجم سرمایه گذاری کلی برای تحقق این طرح ۲۸۶ میلیـارد دلار بـرآورد و اعـلام شـده است.

علاوه بر مراتب یاد شده بندر فاو (عراق) نیز با سرمایه گذاری قابل ملاحظه در دست تکمیل بوده و رفع مسـائل امنیتی مسیر ترانزیتی  رقیبی جدی برای مسیر ترانزیتی ایران خواهد بود.

بنابراین علاوه بر مسائل و موانع داخلی کشور کـه  ترانزیـت از ایـران را پرهزینـه سـاخته، مسـائل ناشـی از تحـولات منطقه‌ای به ویژه با همسایگان و کشورهای عربی خلیج فارس مزید بر علت  شده که اقتضا دارد مراتـب در سـطوح عـالی موردتوجه قرار گرفته و تدابیر مقتضی برای پیشگیری از انزوای کشور اتخاذ شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.