امیرآریا زند درگفت وگو با جهان‌اقتصاد:اصلاح‌طلبان تهران را شهری هوشمند،دانش‌پایه می‌خواهند

۱۳۹۶/۰۵/۲۰

احسان کرمانشاهی – گروه سیاسی: پیروزی اصلاح‌طلبان درانتخابات شوراها فصل جدید و فرصت مناسبی‌است تا مردم بعد از سالها، به صورت واقعی و جدا از شعارزدگی با رفتار مدیریتی اصلاح‌طلبان درعرصه‌های مختلف ازجمله مدیریت شهر‌ها آشنا شوند. فرصتی که از چند روز آینده آغاز و تا چهار سال دیگر تصویری از مدیریت اصلاح‌طلبانه را در پیش‌روی چشمان مردم و بدنه اجتماعی اصلاحات به نمایش خواهدکشید. به بهانه بررسی شاخصه‌های مدیریت اصلاح‌طلبانه درشهر تهران«جهان اقتصاد» با مهندس امیرآریا زند، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد به گفت وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانیم.
  اصلاح‌طلبان با اتکا بر وحدت درون تشکیلاتی ونگاه مثبت مردم در انتخابات شوراها به پیروزی دست یافتند، آنها چه رویکردی در انتخاب مدیران شهری خرد وکلان دارند؟
اگر ملاک‌های اصلاح‌طلبانه انتخاب شهردار تهران را مواردی از جمله حسن شهرت،سابقه روشن درپاک دستی با هدف جلب اعتماد عمومی به منظور مبارزه جدی با فساد در مدیریت شهری و قائل بودن به شفافیت در اداره شهر، تعهد به پاسخگویی و شناخت عمیق از مسائل مختلف مدیریت شهری همچنین اشراف و تخصص به ابزارهای نوین مالی و استفاده از ظرفیت‌های نوین بازار سرمایه و ابزارهای نوین تامین مالی و ارتباط مناسب و تعامل قوی با دولت و مجلس برای رایزنی موثر در مسیر حل مشکلات شهر تهران و جسارت تصمیم‌گیری‌های بزرگ از روز اول برای سامان دادن مشکلات حل نشده شهر تهران، بدانیم این مصداق‌ها موجب خواهد شد انتخاباب‌های خوبی برای مدیرت شهر تهران در پیش روی اصلاح‌طلبان قرار بگیرد. تا از این طریق بر عهد خود با مردم بر مبنای معیارهای اصلاح‌طلبانه عمل‌کنند. همچنین درخصوص انتخاب شهردارتهران، اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان اصیل و ریشه‌دار در مراحل مختلف انتخابات و هم درمحله انتخاب شهردار، بلوغ سیاسی خود را نشان دادند و درنهایت با انتخاب خود این امید به وجود آمده که آینده روشنی برای مدیرت شهری، کلان شهر تهران را شاهد باشیم.
شهر تهران با مدیریت اصلاح‌طلبانه چه آینده‌ای را پیش رو دارد؟
اصلاح‌طلبان تهران ۱۴۰۰ را در افق شهری هوشمند، دانش‌پایه و نوآور و همچنین شهری پاک، سرسبز و با نشاط، شهری ایمن در برابر مخاطران و شهری عدالت محور ومشارکت ‌جو می‌خواهند از این رو شهرداری تحت مدیرت اصلاح‌طلبان بناست تبدیل به نهادی عاری از فساد، پاسخگو و مسئولیت پذیر و پیشتاز در خدمات رسانی با رویکردی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود. این امید وجود دارد که تجربیات مدیرت اصلاح‌طلبانه در شهر تهران باعث شود، آرمان‌های گفتمان‌های اصلاح‌طلبی در تهران عملیاتی و کاربردی گردد. تا ضمن استفاده از دانش بهینه شده در مدیریت شهر تهران، مناسبات مدیرت شهری با حاکمیت تحت لوای حکمرانی خوب شهری و مدیریت منابع به سمتی حرکت کند که تهران شهری در تراز جهانی و به رنگ ایرانی تبدیل شود. در نتیجه بهره برداری از تجربه جهانی در مدیریت شهری، قانونگرایی و مشارکت اجتماعی و مدیریت کار آمد جزء سر فصل های اصلاح‌طلبان در اداره شهر تهران خواهد بود.
شهر تهران، هم اینک با چالش‌های فراوانی روبرو است، فکر نمی‌کنید نگاه شما به آینده شهر تهران در پرتوی مدیرت اصلاح‌طلبانه آرمانی است؟
سطح استثنایی که اصلاح طلبان در این دوره دارند همراهی‌کم نظیر شورای شهر با دولت و مجلس است که در ادامه کارمی‌تواند فرصت‌های بسیار مثبتی را برای همگرایی و تعامل میان ساختارهای مختلف مرتبط با مدیرت شهری برای اداره بهتر شهر تهران در پیش روی مدیران شهر تهران قرار دهد. در این مسیر از جمله برنامه‌های عملیاتی که اصلاح‌طلبان برای اداره شهر تهران ارائه کردند وگزینه ابتدایی آنها، بحث بررسی آخرین گزارش مالی و بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران و همچنین ساماندهی پرسنل براساس چارت سازمانی مدیریت شهری و همچنین برنامه جذب سرمایه گذاری و افزایش سهم درآمدهای پایدار و تجدید حیات بافت‌های فرسوده شهری خواهد بود که عملیاتی شدن این موارد نشان از عمق تفکر اصلاح‌طلبان در اصلاح‌ وضع موجود دارد.
معضل بزرگ شهرداری تهران که موجبات فساد گسترده، دراداره شهر تهران شده، تراکم فروشی و استفاده از درآمد‌های ناپایدار است. درشرایطی که هیچ در آمد پایداری وجود ندارد، اصلاح‌طلبان چگونه قصدداردند در مقابل این فساد ایستادگی‌کنند؟
منابع درآمدی پایدار برای اداره شهرتهران در برنامه‌های کاندیداهای اصلاح طلب با سه مشخصه ذکر شده است تداوم پذیری و ثبات منابع درآمدی و همچنین فراهم آمدن شرایط که موجبات ارتقاء عدالت محوری در شهر تهران شود، همچنین انعطاف پذیری به این معنا که درآمدها، هم پای هزینه‌ها، قابلیت توسعه را داشته باشد.

ارتقاء کار آیی نظام تشخیص و وصول در آمد، تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری و دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی از جمله برنامه‌های دیگر عملیاتی اصلاح‌طلبان برای سامان دهی اقتصاد شهری است. تا از این رهگذر به سمت اداره شهر تهران با ملاک‌های مبارزه با فساد حرکت کنیم. از سوی دیگرشهر زیست‌پذیر و شهروند مشارکت پذیر جزء شعارهای دیگری است که کاندیداهای اصلاح‌طلب در مورد شهر تهران اعلام کردند ذکر این نکته هم مطولب است که از جمله شاخص‌های تعیین مدیران شهرداری، بحث پاک‌دستی و موفقیت و عدالت جنسیتی و شرایط احراز و شایستگی‌های شغلی است.
استفاده از ظرفیت جوانان برای باز تولید قوای مدیرتی در مجموعه اصلاح‌طلبان تا چه اندازه برای مجموعه اصلاح‌طلب مهم تلقی می‌شود؟
در این خصوص امیدواریم همان نگاهی که به اختصاص سهیمه قابل توجهی از لیست انتخاباتی شورای شهر به جوانان باعث شد روحیه جوانانه و مشارکت جویانه و تخصصی موجود در جوانان اصلاح‌طلب به بدنه مدیرت شهر‌ی تزریق شد، همین روحیه در نهاد شهرداری و مجموعه‌های وابسته به مدیریت شهری نیز اتفاق افتاده و جوانان متخصص وکارشناسان جوان این فرصت را پیدا کنند که در عرصه‌های مختلف مدیرت شهری، توانمندی و در راستای توفق برنامه کانیدای نهایی اصلاح‌طلبان از این فرصت استفاده کرده و به کمک مدیرت شهر تهران آمده و بتوانند خود را به نمایش بگذارند و به سرمایه ملی برای ساختن ایرانی آباد تبدیل شوند.
و به مجموعه مدیریان موجود کمک کنند

نظرات شما

×

Comments are closed.