اقتصاد نما

تنوع توزیع رانت در بنگاه های صنعتی بزرگ دولتی و شبه دولتی. این نمودار نشان می دهد بیش از ۸ نوع رانت به این بنگاه ها داده می شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.