اقتصادنما

درآمدهای نفتی ایران در طی دره ۸ ساله در رتبه پنجمین سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) جهان قرار گرفته که از طرفی از کل سرمایه گذاری خارجی در منطقه آسیای غربی یا آفریقا نیز بیشتر می باشد.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.