استعفای حریری و نفوذ ایران و عربستان

۱۳۹۶/۰۸/۱۴

 

قاسم محبعلی- کارشناس روابط بین الملل

استعفای سعد حریری آن هم نه درخاک لبنان بلکه درعربستان باردیگر نشان داد همان میزان که ایران در معادلات سیاسی لبنان داری قدرت است، عربستان نیز دارای نفوذ وتاثیرگذاری در این کشور است. اگر لبنان را به صورت ریشه‌ای مورد واکاوی قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که این کشور شبیه به تمامی کشورهای خاورمیانه است. در معنای بهتر باید لبنان را خاورمیانه کوچ نامید. در این معنا که آرایش سیاسی درون این کشور به شکلی است که تمامی صاحبان نفوذ درخاورمیانه و حتی درکشورهای دارای نفوذ در معادلات بین‌المللی در لبنان دارای قدرت اثر گذاری هستند. زیرا هر گروه قومی در این کشور دارای متحدی در منطقه و در سطوح بین المللی است. رفیق حریری و حامیان او متحدانی در منطقه به خصوص عربستان دارند. و به لحاظ  بین‌المللی فرانسه نیز از قدرت‌گیری جناح رفیق حیری در لبنان حمایت می‌کند. نزدیکی سعید حریری به عربستان، آمریکا و فرانسه در ابعاد منطقه‌ای و بین المللی به اندازه‌ای است که در صورت در حکمرانی خود در لبنان با مشکلی روبرو شود، با ویلای خود در پاریس یا دو کشور دیگر می‌رود تا با مشورت با سران آن کشورها بتواند برمشکلات سیاسی خود در لبنان فائق آید. از سوی دیگر اهل سنت در لبنان نیز به طور طبیعی به عربستان تمایل بیشتری نسبت به سایر قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی دارند. همچنین شیعیان لبنان نیز از دیر باز متحد ایران هستند  و هم اینک نیز حزب‌ا… در لبنان حمایت از شیعیان را برعهده دارد. بنابراین به طور طبیعی نباید از خطوطی که عربستان به حریری در اعمال قدرت درلبنان می‌دهد، چشم پوشید.  از این روست که  شاید سعد حریری شرایط را مساعد دیده که  درکشور حامی خود از سمتش درلبنان استعفا دهد. از جمله علل استعفای سعد حریری از سمت خود شاید به این علت باشد که با تغییرات معادلات قدرت در سوریه و  افزایش قدرت اسد در سوریه، سعد حریری  برای قدرت خود  در لبنان احساساس خطر کرده است و در نتیجه برای اینکه در شرایط بهتری بتواند درآینده در لبنان به قدرت باز گردد، مجبور به استعفا شده است زیرا هم اکنون او معتقد است که بازگشت اسد برقدرت در لبنان نیز بر جایگاه او  اثرگذار است. هر چند به اعتقاد نویسنده در آینده اگر قرار باشد فردی جایگزین حریری شود بعد از بررسی های فراوان مجدد چاراه ای نخواهد بود که سعد حریری مجددا نخست وزیر این کشور شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.